محضر خداوند

مناجات

خدایا تو از خلوت من با خبری پس رسوای خاص وعامم نکن.امین


مناجات

 

خدا یا تو میدانی که جز تو هیچ کس را ندارم. تو گناهان من را می بینی و دم بر نمیداری.اللهی رسوای خاص وعامم نکن.امین یارب العالمین